Thai Life & Agriculture

Moon Seeker

โหยหาความบริสุทธิ์จาก

“ธรรมชาติ”

อีกครั้ง

Our Spirits

เราเลือกใช้ชื่อ Moon Seeker เพราะต้องการสื่อถึงจุดมุ่งหมายของแบรนด์ที่ตั้งใจจะเป็นเหมือนแสงจันทร์ส่องสว่างที่ปลายทางเดินอันมืดมิด เราต้องการช่วยเหลือชาวนา ช่วยสร้างรายได้และผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับเกษตรกรที่ลงทุนและลงแรงอย่างหนักกับผลผลิตของพวกเขา แต่บ่อยครั้งกลับไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมหรือคุ้มค่าจากผลผลิตที่ตั้งใจเพาะปลูกขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยอย่างภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ชาวนาและเกษตรกรจำนวนมากจึงมีรายได้เพียงน้อยนิดแม้ผลผลิตของพวกเขาจะมีคุณภาพมากแค่ไหนก็ตาม ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพสูงมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้เนื่องจากไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มากนักและยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรทำให้มีราคาที่สูงขึ้น รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ Moon Seeker จึงเป็นผลผลิตที่เต็มไปด้วยปูมหลังทางประเพณีและวัฒนธรรม และศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของทรัพยากรธรรมชาติไทย

SEA Organic มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ข้าวออร์แกนิกไทย และโครงการในการส่งเสริมการเกษตรและภูมิปัญญาไทยอีกมากมาย

นอกจากนั้น SEA Organic ยังทำงานร่วมกับเกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โดยรับซื้อผลิตผลของของเกษตรกรเพื่อผลิตเครื่องดื่มที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางพืชพันธุ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเนื่องจากประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงอันดับหนึ่งของโลก และยังเป็นประเทศที่มีประเพณีวัฒนธรรมผูกพันกับข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของ Moon Seeker เป็นฝีมือของชาวบ้านที่สืบทอดธรรมเนียมการทำเครื่องดื่มพื้นเมืองกันมาจากรุ่นสู่รุ่น หมักและกลั่นออกมาเป็นเครื่องดื่มสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีนั่นคือ เหล้าขาว

Distillation Process

เหล้าขาวออร์แกนิก (Thai Rice Spirits) เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย (The first and only one)
โดยผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี (No chemical, Pure natural raw material)
และได้รับมาตรฐานออร์แกนิกสากล (International Organic Standard)
เป็นผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจของไทย สร้างมาตรฐานและยกระดับการดื่ม
ของผู้ดื่มให้กลายเป็นศิลปะของการดื่ม ที่ให้คุณค่ามากกว่าแค่การดื่ม